Eindresultaten

Overheidsontwikkelmodel logo

In het resultaatgebied Eindresultaten gaat het zowel om de vraag welke inhoudelijke beleidseffecten zijn gerealiseerd en welke prestaties op het terrein van de bedrijfsvoering zijn geleverd. Bij beleidseffecten kan worden gedacht aan toename veiligheid, vermindering milieuvervuiling, toename economische activiteiten of daling uitkeringsgerechtigden. Deze doelen maken onderdeel uit van het organisatiegebied Beleid en Strategie. Resultaten op het gebied van de bedrijfsvoering hebben betrekking op financiele (kosten voor uitbesteding of inhuur van derden) en operationele resultaten (aantal klachten, de doorlooptijden en afhandelingstermijnen).

Informatie over beleidseffecten kan worden verkregen door het uitvoeren van effectmetingen. College- en Rekenkameronderzoeken zijn hier voorbeelden van. Daarnaast kan ook gebruik worden gemaakt van door derden uitgevoerde onderzoeken of databases (CBS, Sociaal en Cultureel Planbureau, Politie-statistieken, Inlichtingenbureau, Ministeries). Informatie over gerealiseerde beleidseffecten is ook terug te vinden in een jaarrekening. In de jaarrekening hoort immers verantwoording afgelegd te worden over de beoogde beleidseffecten uit de programmabegroting.

Informatie over bedrijfsvoeringsresultaten wordt onder andere aangetroffen in managementrapportages, jaarrekeningen, (burger)jaarverslagen, afdelingsplannen en informatiesystemen.


Terug naar Overheidsontwikkelmodel

Angst basis van hanengedrag
Hanengedrag onder management is geen zeldzaamheid. Denk aan de deelnemers in een MT die de...»

De weldoener en de herberg
Er was eens een weldoener die zoveel mogelijk goed wilde doen voor de mensen. Hij begon na...»