Waardering door derden

Overheidsontwikkelmodel logo

Het resultaatgebied Waardering door derden geeft informatie over de wijze waarop externe ketenpartners en andere belanghebbenden de organisatie ervaren. Met ketenpartners worden diegenen bedoeld waarmee de overheidsorganisatie samenwerkt om maatschappelijke effecten te bereiken. Partners zijn geen directe afnemers van producten/diensten van de organisatie. Voorbeelden van ketenpartners zijn projectontwikkelaars, het Kadaster, besturen van welzijns- of onderwijsorganisaties en vertegenwoordigers van andere overheden (belastingdienst en/of politie). Burgers in de rol van partner (bijvoorbeeld als bestuurder van een ouderenvereniging) vallen ook onder dit resultaatgebied. Andere belanghebbenden kunnen die partijen zijn die met recht een mening mogen hebben over de overheidsorganisatie, bijvoorbeeld de pers, adviesbureaus of de accountant.

Informatie in het resultaatgebied Waardering door derden kan gaan over: de ervaren bereikbaarheid van contactfunctionarissen, de ervaren inhoudelijke kwaliteiten van de contactfunctionarissen, de ervaren snelheid waarmee informatie wordt geleverd, de ervaren leesbaarheid van stukken.

Informatie over deze elementen kan worden verkregen door het houden van tevredenheidsonderzoeken, enquêtes of interviews onder derden. Gespreksverslagen van overleg met derden leveren niet altijd informatie over de tevredenheid van de samenwerking. Vaak gaat het in deze overleggen om het wel of niet bereiken van beleidsdoelen of te plannen activiteiten. Bij dit resultaatgebied gaat het echter om de evaluatie van de samenwerking.


Terug naar Overheidsontwikkelmodel

Angst basis van hanengedrag
Hanengedrag onder management is geen zeldzaamheid. Denk aan de deelnemers in een MT die de...»

De weldoener en de herberg
Er was eens een weldoener die zoveel mogelijk goed wilde doen voor de mensen. Hij begon na...»