Beleid en Strategie

Overheidsontwikkelmodel logo

Overheidsorganisaties hebben als belangrijkste reden van bestaan het realiseren van maatschappelijke effecten. Bij het organisatiegebied Beleid en Strategie komen de beoogde effecten nadrukkelijk in beeld. Bij dit gebied wordt onder andere antwoord gegeven op de WAT-vraag. 'Welke doelen/effecten willen we als organisatie bereiken?' Bij het aandachtsgebied Eindresultaten wordt nagegaan of de beoogde effecten zijn bereikt. De beoogde effecten zijn terug te voeren tot politiek opvattingen en ideeën. De raad en het college spelen daarin een nadrukkelijke rol. Zij worden daarin ondersteund door het ambtelijk apparaat. Dit kan op verschillende manieren. Door bijvoorbeeld mee te denken over de inrichting van de programmabegroting en door het in beeld brengen van beleidsopties. Ook de ambtelijke organisatie zelf kent strategische vraagstukken. Deze richten zich op inrichting en werkwijze van de organisatie (bedrijfsvoering) en op de uitvoering van het vastgestelde beleid.

Binnen het aandachtsgebied Beleid en Strategie worden vier deelgebieden onderscheiden:
- Bestuurlijk ambtelijk samenspel (rollen en verantwoordelijkheden van bestuur en ambtelijke organisatie)
- Beleidsontwikkeling (proces van beleidsontwikkeling, beleid voor de middellange termijn)
- Bedrijfsvoering (missie en doelen ten aanzien van de bedrijfsvoering, directie- en afdelingsplannen);
- Cultuur (waarden en normen, nakomen van afspraken, samenwerking)


Terug naar Overheidsontwikkelmodel

Angst basis van hanengedrag
Hanengedrag onder management is geen zeldzaamheid. Denk aan de deelnemers in een MT die de...»

De weldoener en de herberg
Er was eens een weldoener die zoveel mogelijk goed wilde doen voor de mensen. Hij begon na...»