Overheidsontwikkelmodel

Overheidsontwikkelmodel schema

Het Overheidsontwikkelmodel bestaat uit zes organisatiegebieden, vier resultaatgebieden en het veld 'leren en verbeteren'.

De organisatiegebieden zijn:

Beleid en Strategie
Management
Medewerkers
Financiën
Informatie
Processen

Overheidsorganisaties organiseren en voeren activiteiten met een bepaald doel uit (beleid en strategie). De organisatiegebieden zijn de gebieden waarmee management (en bestuur) de overheidsorganisatie inrichten en besturen. Ze zet middelen in (financiën, medewerkers, informatie en processen) om beoogde doelen/effecten te kunnen bereiken.
Deze doelen kunnen heel verschillend zijn. De rode draad is het realiseren van maatschappelijke effecten. Liefst tegen zo laag mogelijke kosten.

Of de uitgevoerde activiteiten ook daadwerkelijk hebben geleid tot het gewenste doel wordt gemeten in de resultaatgebieden.

De resultaatgebieden zijn:

Waardering door medewerkers
Waardering door doelgroepen
Waardering door derden
Eindresultaten

De verbindingslijnen tussen de aandachtsgebieden geven aan dat het model een integraal karakter heeft. De verschillende elementen van het model beïnvloeden elkaar. Als bijvoorbeeld in het beleid van een organisatie wordt aangegeven dat klantgerichtheid een belangrijk kenmerk van de organisatie is, moet dat in het gedrag van medewerkers waarneembaar zijn. Is dit niet het geval, dan mag van het management worden verwacht dat ze hierop stuurt. Klantgerichtheid dient dan ook opgenomen te worden in het opleidingsplan voor medewerkers en besproken in voortgangs-/POP-gesprekken. Behaalde resultaten van de (scholings-)acties moeten tot uiting komen in tevredenheidsonderzoeken (resultaatgebied: Waardering door doelgroepen).

Ontwikkelingsfasen Overheidsontwikkelmodel

Overheidsorganisaties verschillen van elkaar. De politiek, de omgeving, het leiderschap, de omvang, de ambitie en de historie zijn elementen die bepalend zijn voor de manier waarop de organisatie wordt bestuurd en hoe de bedrijfsvoering is ingericht.
Deze verschillen komen terug in de verschillende ontwikkelingsfasen die in het Overheidsontwikkelmodel worden onderscheiden. De fasering geeft aan welke kenmerken bij een bepaalde fase van ontwikkeling horen. De ontwikkeling verloopt van een relatief eenvoudige vorm van bedrijfsvoering naar complexere vormen.

Het Overheidsontwikkelmodel gaat uit van vier ontwikkelingsfasen. De fasen zijn genoemd naar hun meest kenmerkende eigenschap.

Fase 1: Activiteit georiënteerd
Fase 2: Proces georiënteerd
Fase 3: Systeem georiënteerd
Fase 4: Keten georiënteerd

Uitgangspunt van het Overheidsontwikkelmodel is dat beheersing van kenmerken uit een eerdere fase van ontwikkeling een voorwaarde is om succesvol door te groeien naar een volgende fase van ontwikkeling. Het overslaan van essentiële kenmerken van een bepaalde fase levert vaak (dagelijkse) problemen op bij het uitvoeren van werk in een vervolgfase.

Overigens kan een organisatie in iedere fase excelleren. Het model verplicht organisaties niet om door te groeien naar een andere fase. Deze keuze moet alleen gemaakt worden als dit meerwaarde heeft voor de organisatie.


Terug naar Mijn visie op kwaliteit

Angst basis van hanengedrag
Hanengedrag onder management is geen zeldzaamheid. Denk aan de deelnemers in een MT die de...»

De weldoener en de herberg
Er was eens een weldoener die zoveel mogelijk goed wilde doen voor de mensen. Hij begon na...»